Vraag hier uw product-monster aan

Gebruiksvoorwaarden

 • 1.1 Elk gebruik van deze websites van James Hardie Europe GmbH en/of de aan haar gelieerde ondernemingen ("James Hardie Europe GmbH") (hierna de "James Hardie Europe GmbH website" genoemd) is uitsluitend toegestaan op basis van deze voorwaarden. In individuele gevallen kunnen deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden aangevuld, gewijzigd of vervangen door andere voorwaarden, bijvoorbeeld voor de aankoop van producten en/of diensten. Zodra de gebruiker zich aanmeldt of, indien een afzonderlijke aanmelding niet nodig is, de betreffende website van James Hardie Europe GmbH oproept, erkent hij de geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden in hun respectievelijke versie.
 • 1.2 In het geval van webaanbiedingen gericht aan bedrijven of openbare bedrijven, wordt het desbetreffende bedrijf of bedrijf vertegenwoordigd door de gebruiker en moet het worden toegeschreven aan zijn handelingen en kennis.
   

2 Diensten

 • 2.1 James Hardie Europe GmbH stelt op de website van James Hardie Europe GmbH bepaalde informatie en software, zo nodig samen met documentatie, ter beschikking voor het ophalen of downloaden.
 • 2.2 James Hardie Europe GmbH heeft te allen tijde het recht om de website van James Hardie Europe GmbH geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Vanwege de aard van het internet en computersystemen is James Hardie Europe GmbH niet aansprakelijk voor de ononderbroken beschikbaarheid van de website van James Hardie Europe GmbH.
 

3 Registratie, wachtwoord

 • 3.1 Sommige pagina's van de website van James Hardie Europe GmbH kunnen met een wachtwoord zijn beveiligd. In het belang van de veiligheid van zakelijke transacties hebben alleen geregistreerde gebruikers toegang tot deze pagina's. James Hardie Europe GmbH heeft geen aanspraak op registratie. James Hardie Europge GmbH behoudt zich in het bijzonder het recht voor om eerder vrij toegankelijke websites aan registratie te onderwerpen. James Hardie Europe GmbH heeft te allen tijde het recht om de toegangsrechten in te trekken door de toegangsgegevens te blokkeren zonder opgave van redenen, in het bijzonder
  • 3.1.1 indien de gebruiker onjuiste informatie heeft verstrekt voor registratie;
  • 3.1.2 deze voorwaarden of zijn zorgplicht bij de omgang met de toegangsgegevens heeft geschonden,
  • 3.1.3 bij de toegang tot of het gebruik van de website van James Hardie Europe GmbH de toepasselijke wetgeving heeft overtreden of
  • 3.1.4 heeft de website van James Hardie Europe GmbH gedurende langere tijd niet gebruikt.
 • 3.2 Indien een registratie is gepland, is de gebruiker verplicht om voor de registratie waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken en James Hardie Europe GmbH onmiddellijk (indien gepland: online) te informeren over eventuele latere wijzigingen. De gebruiker zorgt ervoor dat hij de e-mails ontvangt die naar het door hem opgegeven e-mailadres worden gestuurd.
 • 3.3 Na registratie ontvangt de gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord (hierna ook wel "gebruikersgegevens" genoemd). Bij de eerste toegang verandert de gebruiker het door James Hardie Europe GmbH verstrekte wachtwoord in een wachtwoord dat alleen hem bekend is. De gebruikersgegevens stellen de gebruiker in staat om zijn toestemming voor gegevensverwerking in te zien, te wijzigen of, indien nodig, in te trekken of uit te breiden.
 • 3.4 De gebruiker draagt er zorg voor dat de gebruikersgegevens niet toegankelijk worden gemaakt voor derden en is aansprakelijk voor alle opdrachten en andere activiteiten die onder de gebruikersgegevens worden uitgevoerd. Na elk gebruik moet het met een wachtwoord beveiligde gedeelte worden verlaten. Indien de gebruiker weet dat derden misbruik maken van de gegevens van de gebruiker, is hij verplicht James Hardie Europe GmbH onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen, zo nodig vooraf per e-mail.
 • 3.5 Na ontvangst van de kennisgeving volgens artikel 3.4 zal James Hardie Europe GmbH de toegang tot het met een wachtwoord beveiligde gedeelte met deze gebruikersgegevens blokkeren. De blokkade kan alleen worden opgeheven na een afzonderlijke aanvraag door de gebruiker bij James Hardie Europe GmbH of na een nieuwe registratie.
 • 3.6 De gebruiker kan te allen tijde de verwijdering van zijn registratie schriftelijk eisen, voor zover de verwijdering niet in strijd is met de verwerking van lopende contractuele relaties.  James Hardie Europe GmbH zal in dit geval alle gebruikersgegevens en alle andere opgeslagen persoonlijke gegevens van de gebruiker verwijderen zodra deze niet meer nodig zijn.
 

4 Gebruiksrechten op informatie, software en documentatie

 • 4.1 Het gebruik van de op de website van James Hardie Europe GmbH ter beschikking gestelde informatie, software en documentatie is onderworpen aan deze voorwaarden of, in het geval van het bijwerken van informatie, software of documentatie, aan de eerder met James Hardie Europe GmbH overeengekomen licentievoorwaarden. Afzonderlijk overeengekomen licentievoorwaarden, bijvoorbeeld bij het downloaden van software, hebben voorrang op deze voorwaarden.
 • 4.2  James Hardie Europe GmbH verleent de gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op het gebruik van de op de website van James Hardie Europe GmbH beschikbaar gestelde informatie, software en documentatie, voor zover dit is overeengekomen of, indien niets is overeengekomen, voor zover het doel dat James Hardie Europe GmbH met de beschikbaarstelling ervan nastreeft.
 • 4.3 De software wordt gratis ter beschikking gesteld in een machineleesbare vorm. Er is geen aanspraak op het afstaan van de broncode. Uitgesloten zijn broncodes van open-sourcesoftware, waarvan de licentieregels, die bij het doorgeven van open-sourcesoftware voorrang hebben op deze voorwaarden, de publicatie van de broncode voorschrijven. In dit geval zal James Hardie Europe GmbH de broncode beschikbaar stellen tegen vergoeding van kosten.
 • 4.4 Informatie, software of documentatie mag door de gebruiker op geen enkel moment aan derden worden verstrekt, verhuurd of anderszins ter beschikking gesteld. Tenzij anders is toegestaan door dwingende wettelijke voorschriften, mag de gebruiker de software of de documentatie ervan niet wijzigen, omkeren of vertalen, noch mag hij delen ervan verwijderen. De gebruiker mag een reservekopie van de software maken als deze kopie noodzakelijk is om toekomstig gebruik op basis van deze gebruiksvoorwaarden te beveiligen.
 • 4.5 De informatie, software en documentatie worden beschermd door auteursrechtwetten, internationale auteursrechtverdragen en andere wetten en verdragen inzake intellectuele eigendom. De gebruiker dient deze rechten in acht te nemen, in het bijzonder het niet verwijderen van alfanumerieke identificatiemiddelen, handelsmerken of auteursrechtvermeldingen uit de informatie, software, documentatie of kopieën daarvan.
 • 4.6 De bepalingen van §§ 69a e.v. van de Duitse auteurswet (Urheberrechtsgesetz) of soortgelijke bepalingen die onder de toepasselijke auteurswet van toepassing zijn, blijven in alle andere opzichten onaangetast.
 

5 Intellectuele eigendom

 • 5.1 Niettegenstaande de bijzondere bepalingen in artikel 4 van deze gebruiksvoorwaarden mogen informatie, merknamen en andere inhoud van de website van James Hardie Europe GmbH niet worden gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, gereproduceerd, verkocht, verhuurd, gebruikt, aangevuld of anderszins gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van James Hardie Europe GmbH.
 • 5.2 Afgezien van de hierin uitdrukkelijk verleende gebruiksrechten of andere rechten, worden aan de gebruiker geen verdere rechten van welke aard dan ook verleend, in het bijzonder op de bedrijfsnaam en op industriële eigendomsrechten zoals octrooien, gebruiksmodellen of handelsmerken, noch is James Hardie Europe GmbH onderworpen aan een overeenkomstige verplichting om dergelijke rechten te verlenen.
 • 5.3 Voor zover de gebruiker ideeën en suggesties op de James Hardie Europe GmbH webpagina's deponeert, mag James Hardie Europe GmbH deze gratis gebruiken voor de ontwikkeling, verbetering en distributie van de producten uit zijn portfolio.

 

6 Taken van de gebruiker

 • 6.1 Bij het gebruik van de website van James Hardie Europe GmbH mag de gebruiker niet
  • 6.1.1 schendt de goede zeden met zijn gebruiksgedrag;
  • 6.1.2 industriële eigendomsrechten en auteursrechten of andere eigendomsrechten schenden;
  • 6.1.3 Inhoud met virussen, zogenaamde Trojaanse paarden of andere programma's die de software kunnen beschadigen.
 

7 Hyperlinks

De website van James Hardie Europe GmbH kan hyperlinks naar websites van derden bevatten.  James Hardie Europe GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch geeft James Hardie Europe GmbH verklaringen af over dergelijke websites of de inhoud ervan als haar eigen websites, aangezien James Hardie Europe GmbH geen controle heeft over de informatie op dergelijke websites en niet verantwoordelijk is voor de inhoud of informatie op dergelijke websites. Het gebruik ervan gebeurt op eigen risico van de gebruiker

 

Aansprakelijkheid voor wettelijke en materiële gebreken

 • 8.1 Voor zover informatie, software of documentatie gratis ter beschikking wordt gesteld, is aansprakelijkheid voor materiaalfouten en eigendomsgebreken van de informatie, software en documentatie, in het bijzonder voor de juistheid ervan, het vrij zijn van fouten, het vrij zijn van industriële eigendomsrechten en auteursrechten van derden, volledigheid en/of bruikbaarheid - behalve in geval van opzet of frauduleuze opzet - uitgesloten.
 • 8.2 De informatie op de website van James Hardie Europe GmbH dient als voorbeeld en kan specificaties of algemene beschrijvingen van technische mogelijkheden van producten bevatten die in individuele gevallen (bijv. door productwijzigingen) niet altijd beschikbaar zijn. Juridisch bindende eigenschappen of prestatiekenmerken van de producten moeten daarom bij de aankoop van het betreffende product uitsluitend met James Hardie Europe GmbH of haar dochtermaatschappij worden overeengekomen.
 

9 Overige aansprakelijkheid, Malware

 • 9.1 De aansprakelijkheid van James Hardie Europe GmbH voor materiaalfouten en eigendomsgebreken wordt beheerst door de bepalingen in paragraaf 8 van deze gebruiksvoorwaarden. Iedere andere aansprakelijkheid van James Hardie Europe GmbH is uitgesloten, tenzij wettelijk verplicht, bijvoorbeeld op grond van de wet op de productaansprakelijkheid, wegens opzet, grove nalatigheid, letsel aan leven, ledematen of gezondheid, wegens het aannemen van een kwaliteitsgarantie, wegens frauduleus verzwijgen van een gebrek of wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen.
 • 9.2 De schadevergoeding wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor dit soort overeenkomsten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.
 • 9.3 Hoewel James Hardie Europe GmbH er altijd naar streeft om de website van James Hardie Europe GmbH vrij te houden van malware (bijv. virussen, Trojaanse paarden, computerwormen, spyware of soortgelijke andere software), staan noch James Hardie Europe GmbH, noch haar dochtermaatschappijen garant voor een dergelijk vrij zijn van malware en nemen zij in het bijzonder geen garantie op dit gebied. Alvorens informatie, software en documentatie te downloaden, dient de gebruiker voor zijn eigen bescherming en om de verspreiding van malware op de website van James Hardie Europe GmbH te voorkomen, ervoor te zorgen dat de juiste veiligheidsmaatregelen en virusscanners zijn geïnstalleerd.
 • 9.4 Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de gebruiker houdt geen verband met de bovenstaande bepalingen in de paragrafen 9.1 en 9.2.
 

10 Gegevensbescherming

James Hardie Europe GmbH houdt zich bij het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonlijke gegevens van de gebruiker van de website van James Hardie Europe GmbH aan de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften en andere bepalingen van het privacybeleid van James Hardie Europe GmbH, dat via hyperlinks op de website van James Hardie Europe GmbH kan worden bekeken.

 

11 Aanvullende overeenkomsten, plaats van jurisdictie, toepasselijk recht

 • 11.1 Subsidiaire afspraken moeten schriftelijk worden gemaakt.
 • 11.2 Exclusieve bevoegde rechtbank is Düsseldorf, indien de gebruiker een handelaar in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel is.
 • 11.3 De afzonderlijke pagina's van de website van James Hardie Europe GmbH worden beheerd en beheerd door de James Hardie Group of Companies en/of haar dochterondernemingen. De pagina's houden rekening met de vereisten van het betreffende land waar het verantwoordelijke bedrijf gevestigd is.
 • 11.4 James Hardie Europe GmbH is er niet verantwoordelijk voor dat informatie, software en/of documentatie van de website van James Hardie Europe GmbH ook buiten het betreffende land kan worden opgevraagd of gedownload. Als gebruikers de website van James Hardie Europe GmbH vanuit een ander land bezoeken, zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten.
 • 11.5 Toegang tot informatie, software en/of documentatie op de website van James Hardie Europe GmbH vanuit landen waar deze toegang illegaal is, is niet toegestaan. In dit geval en indien de gebruiker een zakelijke relatie met James Hardie Europe GmbH wil aangaan, dient de gebruiker contact op te nemen met de respectievelijke dochterondernemingen van James Hardie Europe GmbH in het betreffende land of de James Hardie-groep zelf.
 • 11.6 Het gebruik van de website van James Hardie Europe GmbH, ook in het geval van dochterondernemingen, is uitsluitend onderworpen aan het Duitse recht, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) of het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).
×